ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 "เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง” <02/04/60>


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ และนวัตกรรมของดีเทศบาล ภายใต้ชื่อ”เทศบาลรวมใจ ท้องถิ่นไทย ก้าวไกล มั่นคง” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดยสันนิบาตเทศบาล จ.เชียงใหม่  นำโดย ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ ประธานสันนิบาตฯ นายมนูญ บูรณพัฒนา,นายธนวัฒน์ ยอดใจ และเทศบาล 117 แห่ง  ซึ่งภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง”บริหารอย่างไร ห่างไกล ม.44″ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”บทบาทหน้าที่ของเทศบาลและการสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ความเข้มแข็งของสังคม” โดย ผวจ.เชียงใหม่ การบรรยายพิเศษ เรื่อง”ทิศทางการปฏิ รูประบบบริหารงานบุคคลและอนาคตข้าราชการท้องถิ่น” โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารบุคคลท้องถิ่น การประกวดรำวงย้อนยุคของแต่ละท้องถิ่น การจัดนิทรรศการผลงานของเทศบาลแต่ละแห่ง รวมถึงการแสดงสินค้าของฝากของที่ระลึกสินค้าโอทอปของแต่ละ อปท. ซึ่งเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมท้องถิ่น  ส่งการแสดงรำวงย้อนยุคและประกวดการเต้นออกกำลังกาย   เมื่อวันที่  31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ <23/03/60>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน มีนาคม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ <07/03/60>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ปลุ๋กใจ๋เหมืองฝายพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่ <26/02/60>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้พื้นที่ลุ่มน้ำฝายพญาคำ ร่วมเวทีเสวนาอู้จ๋า การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฝายพญาคำ หลักคิด, แนวทาง. อุปสรรคและความร่วมมือในอนาคต ใน "กิจกรรมปลุ๋กใจ๋เหมืองพญาคำเพื่อปลุกใจเมืองเชียงใหม่จุดประกายฝันการสร้างแหล่งเรียนรู้การจัดการเหมืองฝายพญาคำในอนาคต" เมื่อวันที ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณพื้นที่หน้าฝายพญาคำ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่


 
 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลสัญจร <24/02/60>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เทศบาลสัญจรเผยแพร่ประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยได้ร่วมบูรณาการกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ กับอำเภอสารภี โดยได้นำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ ออกให้บริการพี่น้องประชาชนนอกสถานที่ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และให้บริการในส่วนงานเทศบาลฯ ได้แก่ บริการการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ, บริการให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฏหมาย, บริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์, บริการขอใบอนุญาตต่างๆ, บริการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ข่าสารเกี่ยวกับงานเทศบาลและบริการแจกน้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ และนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการต่างๆ ได้ร่วมออกให้บริการพี่น้องประชาชน โดยมีนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณวัดกู่เสือ ต.ยางเนิ้งอ.สารภี


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   | 25 |   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com