ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม <24/07/62> อ่าน 651 ครั้ง


 
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 <23/07/62> อ่าน 674 ครั้ง


ตามที่เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานของเทศบาลฯ (พ.ศ. 2561 - 2563)  โดยกำหนดให้มีการจัดทำโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เพื่อเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร  การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการอบรมให้ความรู้  เป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรจะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  เพื่อก้าวไปสู่มืออาชีพในระดับสากลนั้น

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์  และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน  และยังช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ และสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาปรับปรุงงานของตนให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน  และก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ระหว่างวันที่  19-23 กรกฎาคม 2562  ณ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 


 
 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนา <18/07/62> อ่าน 801 ครั้ง


การเสริมสร้างผู้นำหมู่บ้าน เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึ่งกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต้องมีผู้นำในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน ดังนั้น การสร้างผู้นำหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านที่จะเข้ามารับบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนกลไกทางสังคม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ควรจะได้รับการเสริมสร้างการเรียนรู้ และการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน การมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาท้องถิ่น หลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุน และการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ <11/07/62> อ่าน 956 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลยางเนิ้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  โรงเรียนในเขตเทศบาล  หน่วยงานต่างๆ และพุทธศาสนิกชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดศรีโพธาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่โดยขบวนแห่นำโดยวงดุริยางค์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ศรัทธาประชาชน นักเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เริ่มจากวัดแสนหลวงมายังบริเวณวัดศรีโพธารามเพื่อถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝนที่นิมนต์พระสงฆ์จากทุกวัดในเขตตำบลยางเนิ้งจำนวน ๙ วัดมารับการถวายเทียนพรรษาพร้อมกัน โดยมีท่าน นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี ได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ ให้พรเป็นเสร็จพิธี เมือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒


 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ <05/07/62> อ่าน 790 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑ - ๕  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   | 25 |   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com