ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน(เพิ่มเติม) <21/07/60> อ่าน 24 ครั้ง


เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมไว้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกลุ่มจิตอาสา ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และพนักงานเทศบาลฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ <18/07/60> อ่าน 27 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ และเวทีเสวนาสัมพันธภาพในครอบครัว ขึ้น เพื่อสร้างเสริมคุณค่าจิตใจ และสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุ และเปิดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับผู้สุงอายุ ให้เกิดความเข้าใจและสานสัมพันธภาพที่เข้มแข็งในครอบครัวต่อไป โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ภาพกิจกรรมพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา <06/07/60> อ่าน 19 ครั้ง


พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐


 
 โครงการอบรบสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การทำข้าวปั้น/ข้าวห่อสาหร่ายพิชซ่าญีปุ่น <02/07/60> อ่าน 20 ครั้ง


โครงการอบรบสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การทำข้าวปั้น/ข้าวห่อสาหร่ายพิชซ่าญีปุ่น และการทำเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ <01/07/60> อ่าน 22 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   | 25 |   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com