ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน (การทำลูกประคบสมุนไพร) <22/06/60> อ่าน 10 ครั้ง


โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ <22/06/60> อ่าน 12 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน (กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก) <16/06/60> อ่าน 11 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกับ ชมรม อสม.ตำบลยางเนิ้ง,  รพ.สต.ยางเนิ้ง,  และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง   ร่วมกันเดินขบวนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง   โดยมี นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบทรายอะเบทให้แก่กลุ่ม อสม.และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  

 
 อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน <12/06/60> อ่าน 9 ครั้ง


เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อเตรียมไว้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยเชิญชวนจิตอาสา ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ <07/06/60> อ่าน 9 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   | 26 |   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com