ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) <25/11/63> อ่าน 5,916 ครั้ง


คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563


 
 ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน“วันลำไยและของดีอำเภอสารภี” ปี พ.ศ.๒๕๖๔ <13/11/63> อ่าน 5,870 ครั้ง


          ตามที่อำเภอสารภี ได้จัดประชุมหารือเรื่องกำหนดจัดงาน “วันลำไยและของดีอำเภอสารภี” ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในพื้นที่อำเภอสารภีขึ้นในฤดูกาลผลิต พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรที่ได้ประกอบอาชีพทำสวนลำไย พืชทางการเกษตรต่างๆ และเป็นการนำสินค้าในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่าย เพื่อสร้างเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสารภี และมอบหมายให้เทศบาลตำบลยางเนิ้งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน การจัดงานดังกล่าว นั้น
          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ จัดกิจกรรมงาน “วันลำไยและของดีอำเภอสารภี” ในฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมเตรียมแผนการดำเนินกิจกรรมและงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการจัดงาน เพื่อจะได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ อำเภอสารภี ต่อไป เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ <12/11/63> อ่าน 1,601 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง (ศบกต.ยางเนิ้ง) และเครือข่าย  เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง  วางแผนการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ  ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”  ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน  และเพื่อสอบถามปัญหาและหาแนวทางแก้ไขด้านการเกษตร ตลอดจนอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ ผู้นำเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาด้านการบริหารงานและความรู้ด้านการเกษตรให้สามารถถ่ายทอดแก่เกษตรกรในเขตตำบลยางเนิ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง 


 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำพฤศจิกายน ๒๕๖๓ <09/11/63> อ่าน 1,607 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๓-๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกุดดินจี่ <05/11/63> อ่าน 3,299 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลกุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการหน่วยบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com