ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ <07/05/62> อ่าน 1,538 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๒-๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒


 
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงเรียนสารภ <06/05/62> อ่าน 2,159 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ หอประชุมโรงเรียนสารภีพิทยาคม เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒


 
 กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสนามหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ <05/05/62> อ่าน 2,130 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ บริเวณสนามหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙๙ รูป เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรมหาเทพยวรางกูร <04/05/62> อ่าน 1,184 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรี  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลฯ  และคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน  ๙๙  รูป  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรมหาเทพยวรางกูร   เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธี  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์  บดินทรมหาเทพยวรางกูร  จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพร และร่วมกันใส่บาตร  ซึ่งมีพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 รับการตรวจประเมินฯ เพื่อรับรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี <02/05/62> อ่าน 632 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ในการดำเนินโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   | 3 |   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com