ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 รับการตรวจประเมินฯ เพื่อรับรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี <02/05/62> อ่าน 1,354 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้ารับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ ในการดำเนินโครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 อบรมอาชีพ"การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก" <01/05/62> อ่าน 814 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาชีพ "การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก" หลักสูตร 30 ชั่วโมง เมื่อวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชน โดยการเสริมสร้างทักษะ สร้างอาชีพให้แก่สตรีแม่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ เพื่อเป็นทางเลือกประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 พิธีเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <28/04/62> อ่าน 1,171 ครั้ง


วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ นายขจร ศรีชวโนทัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นประธานเปิดอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ รโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยมีนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งเป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา แขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดแพรคลุ่มป้าย โดยในช่วงเช้าจัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน หลังพิธีเปิดได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีพระคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน และมอบทุนการศึกษา ส่วนภาคบ่ายจัดเป็นประเพณีปอยหลวงเพื่อฉลองอาคารทั้งสองหลัง
โดยมีประชาชนแห่ต้นคัวตานตามประเพณีล้านนามาร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดสอนในระดับประถมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนเข้าศึกษาเล่าเรียนกว่า ๓๐๐ คน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 วาระยามเช้า ประจำเดือนเมษายน <25/04/62> อ่าน 1,130 ครั้ง


การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาฯ  ความต้องการฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "วาระยามเช้า" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ 
 24 เมษายน "วันเทศบาล" <24/04/62> อ่าน 1,772 ครั้ง


วันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เป็น “วันเทศบาล” เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อรำลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล อีกทั้งเพื่อให้บุคลาการ ตระหนัก เสียสละ มีความรับผิดชอบที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น สำนึกถึงความรัก ความสามัคคี รักองค์กร และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายสมชาติ  วงค์ไฝ ปลัดเทศบาลฯ พล.ต.ต.สนาม คงเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ผู้แทนจากส่วนราชการตำบลยางเนิ้ง  อำเภอสารภี  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล
โดย นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานวันเทศบาล  นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล  นายอำเภอสารภี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  พร้อมอ่านสารจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันวันเทศบาล  และกล่าวให้โอวาท   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล  และมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  พร้อมกันนี้ยังได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรียางเนิ้ง”ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒   ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   | 30 |   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com