ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี <21/04/62> อ่าน 1,172 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งมาศึกษาดูการทำงานการจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษษยน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง "ยางเนิ้ง" <18/04/62> อ่าน 2,034 ครั้ง


ภาพกิจกรรม งาน ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง "ยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณวัดศรีโพธาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
  "สระเกล้าดำหัว" นายอำเภอสารภี <17/04/62> อ่าน 1,929 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ  นำคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วย กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว" นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี พร้อมภริยา และ พ.ต.อ.สงกรานต์ สันวงค์ ผกก.สภ.สารภี  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  เมื่อวันที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒   
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ <05/04/62> อ่าน 2,141 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

 
 งานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ # ยางนาขี้เหล็กเฟสติวัล <29/03/62> อ่าน 2,092 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมงานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ "ยางนา-ขี้เหล็ก เฟสติวัล" และร่วมประชุมเสวนาสภายางนาขี้เหล็ก ครั้งที่ ๒ เพื่อปรึกษาหารือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฟื้นฟูปรับปรุง และการดูแลรักษาต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก การประกาศกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี ฯลฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   | 31 |   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com