ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ภาพกิจกรรมงาน "สืบสานประเพณียี่เป็งยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๑ <24/11/61> อ่าน 874 ครั้ง

 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ <09/11/61> อ่าน 892 ครั้ง

 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๖๑ <01/11/61> อ่าน 882 ครั้ง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เมื่อวันที่
31 ตุลาคม ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นายนรนิต
เศรษฐบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าทองคำ
และรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี
2561
โดยที่ประชุมมีมติมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวน
5 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
, เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
, เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
, องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
จังหวัดแพร่          ด้านเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
จำนวน
2 แห่ง คือเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล          ด้านเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน
7 แห่ง คือ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลปลายพระยา
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี          สำหรับรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ประจำปี
2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จำนวน
9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง
จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง          ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
จำนวน
2 แห่ง ได้แก่เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา          ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน
11 แห่ง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมือง ขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านแฮด
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล          นอกจากนี้
ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
ประกอบด้วย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์
อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เทศบาลเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ <31/10/61> อ่าน 877 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯและพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า"ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้านประจำเดือน ตุลาคม เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 ภาพกิจกรรม "ตักบาตรเป็งปุ๊ด" <24/10/61> อ่าน 873 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   | 39 |   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com