ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ๕๙ <05/10/59> อ่าน 41 ครั้ง


เทสบาลตำบลยางเนิ้ง โดยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัด "มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง" ขึ้น โดยได้มีการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก และการแสดงกิจกรรมของผู้สูงอายุ ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  โดยมี ท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  

 
  "วาระยามเย็น" ประจำเดือนกันยาน ๒๕๕๙ <29/09/59> อ่าน 43 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงได้เปลียนมาเป็น"วาระยามเย็น" แทน และในครั้งนี้ยังได้มอบเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน บนบ้านงามตา" ภายใต้โครงการหน้าบ้านน่ามอง  ชุมชนน่าอยู่ ปี 2559  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน <28/09/59> อ่าน 49 ครั้ง


 
 ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ปีที่ ๒๑ <23/09/59> อ่าน 46 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ปีที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วัดศรีโพธาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
 
  ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้งศึกษาดูงานจังหวัดลำปาง <15/09/59> อ่าน 44 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นการผ่อนคลายด้านร่างกายและจิตใจ เกิดการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุมีวิสัยทัศน์จากการศึกษาดูงาน ให้ผู้สูงอายุเข้าสังคมเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น ช่วยให้มีเพื่อนใหม่ๆ ได้ทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆ ช่วยให้จิตใจกระชุ่มกระชวย คลายความอ้างว้าง โดยได้จัดให้ผู้สูงอายุเดินทางโดยรถไฟไปยังจังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพทอผ้า, กลุ่มชมรมอนุรักษ์สมุนไพร ของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ,ร้านค้าชุมชนผู้สูงอายุวัดพระธาตุลำปางหลวง, ฯลฯ และนมัสการหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สุสานไตรลักษณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   | 39 |   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com