ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ <12/01/62> อ่าน 45 ครั้ง


เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง, นางวาสนา บุญธรรมช่วย ปลัดอาวุโสอำเภอสารภี, จินตนา รัตนโชติกุล ท้องถิ่นอำเภอสารภี ร่วมในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี พร้อมภริยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และ อ่านสาสน์วันเด็กของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” ภายในงานจัดให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล การจัดนิทรรศการการเรียนรู้ การตอบปัญหาและการเล่นเกมส์ ชิงรางวัล โดยมีผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และต้องขอขอบคุณ บริษัท, หน่วยงาน, ห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชน ที่ช่วยกันสนับสนุนของรางวัล ขนม และสิ่งของต่างๆ  มามอบให้เด็กๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กในปีนี้
 
 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าจากใบยาง <09/01/62> อ่าน 35 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ "นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าจากใบยาง" เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ <08/01/62> อ่าน 44 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ร่วมกิจกรรมจับรางวัลแลกของขวัญปีใหม่ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๒-๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
 
 สวดมนต์ข้ามปี "เริ่มต้นปีใหม่ด้วยใจใสสะอาดแบบวิถีพุทธ" <31/12/61> อ่าน 43 ครั้ง


คณะสงฆ์อำเภอสารภี และสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี "เริ่มต้นปีใหม่ด้วยใจใสสะอาดแบบวิถีพุทธ" ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑


 
 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลยางเนิ้งสัมพันธ์ <30/12/61> อ่าน 45 ครั้ง


ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลยางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ  สนามกีฬาสถานีรถไฟสารภี  ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

 
     
หน้า:   1   2   3   | 4 |   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com