ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม <03/11/63> อ่าน 3,063 ครั้ง


นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ช่างฟ้อน และพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม "ดินแดนเมืองเวียงกุมกาม ปฐมนครราชธานีล้านนา แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แห่งความสุข" ร่วมขบวนแห่โคมยี่เป็ง และพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี ทั้ง ๑๒ แห่ง กับอำเภอสารภี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภีกล่าวรายงาน ณ โบราณสถาน วัดอีก้าง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 
 นักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง <30/10/63> อ่าน 6,354 ครั้ง


กองการศึกษาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณียี่เป็ง โดยภายในงาน นักเรียนได้ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีดังกล่าวให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ <30/10/63> อ่าน 6,321 ครั้ง


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ปีงบประมาณ 2564 <27/10/63> อ่าน 6,515 ครั้ง


นายพิชิต ผ่องเกษร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง "โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า" ปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง ภายในบริเวณโรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 "๒๓ ตุลาคม" วันปิยมหาราช <23/10/63> อ่าน 4,854 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก และกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   | 4 |   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com