ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 งานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ # ยางนาขี้เหล็กเฟสติวัล <29/03/62> อ่าน 1,342 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมงานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ "ยางนา-ขี้เหล็ก เฟสติวัล" และร่วมประชุมเสวนาสภายางนาขี้เหล็ก ครั้งที่ ๒ เพื่อปรึกษาหารือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฟื้นฟูปรับปรุง และการดูแลรักษาต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก การประกาศกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี ฯลฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การทำบายศรี" <29/03/62> อ่าน 791 ครั้ง


โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การทำบายศรี" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การผูกผ้าและการจับจีบผ้า" <28/03/62> อ่าน 305 ครั้ง


โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การผูกผ้าและการจับจีบผ้า" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมือวันที่ 28 มีนาคม 2562
 
 รับมอบหน้ากากอนามัย <25/03/62> อ่าน 460 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร นายสมชาติ วงค์ไฝ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. รับมอบหน้ากากอนามัยจาก นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้ เด็ก สตรี ผู้มีโรคประจําตัว (ระบบทางเดินหายใจ) และประชาชนทั่วไป ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตราการในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการดูแลสุขภาพของประชาชน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
  "วันเป็งปุ๊ด" พระอุปคุตออกโปรด <20/03/62> อ่าน 647 ครั้ง


ภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด เมื่อคืนวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
     
หน้า:   1   2   3   | 4 |   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com