ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <10/06/59> อ่าน 13 ครั้ง


"มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ป่ารักษาน้ำ น้ำรักษาป่า คนรักษาศีล สิ้นวิกฤตแล้ง"
 
 "มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ป่ารักษาน้ำ น้ำรักษาป่า คนรักษาศีล หมดสิ้นภัยแล้ง" <09/06/59> อ่าน 10 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วย ส่วนราชการ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙๙ รูป  ในงาน "มหกรรมส่งเสริมศีลธรรม หมู่บ้านรักษาศีล ๕  ป่ารักษาน้ำ  น้ำรักษาป่า  คนรักษาศีล  หมดสิ้นภัยแล้ง"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติการครองราชย์  ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท  สมโภช ๗๒๐ ปี เมืองเชียงใหม่  โดยมีท่านคุณวัฒน์  สุคันธะกุล  นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธี  เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ ลานพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี


 
 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารคาว/หวาน หลักสูตร "การทำสาคูไส้หมูแล <28/05/59> อ่าน 13 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารคาว/หวาน หลักสูตร "การทำสาคูไส้หมูและข้าวเกรียบปากหม้อ" ตามโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน ให้แก่สมาชิกกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาสตรี จำนวน  ๓๓ ราย เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มศักยภาพให้สมาชิก มีความรู้และทักษะ ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมี นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ <26/05/59> อ่าน 13 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ,
สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า"
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่
บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ
ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม <21/05/59> อ่าน 15 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ำโบราณสถานเวียงกุมกาม สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   | 40 |   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com