ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ภาพกิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง <07/09/61> อ่าน 779 ครั้ง


ปัจจุบันตำบลยางเนิ้ง มีประชากรผู้สูงอายุจำนวน 2,332 คน คิดเป็นร้อยละ 24.04 ของประชากรทั้งหมด มีทั้งผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน และติดสังคม ประกอบกับสภาพภูมิศาสตร์ของตำบลยางเนิ้งเป็นลักษณะแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 7 กิโลเมตร ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงต้องไปทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่บ้านตามลำพัง โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ติดเตียงและมีภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอทั้งหมด 64 ราย และกระจายครบทุกหมู่บ้าน จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะกระทบทั้งร่างกายจิตใจ ตลอดจนสังคมที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ มีแนวทางในการป้องกันหรือลดความรุนแรงของผลกระทบ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคม เกิดการดูแลอย่างเท่าเทียมตามความจำเป็นและเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุ ให้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ และเสริมสร้างกำลังใจการดำเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุที่อยู่อยู่ลำพัง หรือถูกทอดทิ้งเพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตาย การจัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นการรวบรวมศักยภาพและผลงานของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และเป็นเวทีในการแสดงความสามารถตลอดจนเป็นเวทีและการพบปะระหว่างเทศบาลเมืองอย่างนี้กับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันมีความสามัคคีภายในกลุ่มเพื่อนำความรู้มาพัฒนาและปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นฯ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ บริเวณวัดศรีโพธาราม
 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก <06/09/61> อ่าน 772 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังเจ้า อ.วังเจ้า จ.ตาก ซึ่งได้มาดูแนวทางในการจัดการขยะของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ <21/08/61> อ่าน 746 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร,
ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า"
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน
ประจำเดือน กันยายน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ <12/08/61> อ่าน 742 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสาภี เป็นประธานในพิธี ลงนามถวายพระพร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ กล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ หอประชุมโรงเรียนสารภีพิทยาคม และร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๒ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑


 
 วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา <09/08/61> อ่าน 736 ครั้ง


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมโครงการผสานชีวิต ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษษปีที่ 3 ได้ฝึกปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาท เคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และรู้ถึงการดำรงชีวิตที่พอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบามสดเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ โดยให้นักได้เรียนรู้การไถนา ถอนกล้าข้าว ปั้นคันนา และดำนา ตลอดถึงเรียนรุู้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรล้านนา ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   | 41 |   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com