ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่จัดโครงการนวัตกรรมด้านอาหาร <23/01/59> อ่าน 17 ครั้ง


วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยสาขาวชาพาณิชยการและการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขางานการบัญชี ได้จัดกิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯและชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้โครงการนวัตกรรมด้านอาหารให้แก่ประชาชนในเขตตำบลยางเนิ้งและบุคคลที่สนใจ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาจัดอบรมคอมพิวเตอร์ฯ <23/01/59> อ่าน 26 ครั้ง


วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชนเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลที่สนใจ โดยได้จัดอบรมสัมนาหัวข้อ "คอมพิวเตอร์เสริมความรู้สู่ชุมชน" อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint ให้แก่ประชาชนตำบลยางเนิ้งที่สนใจ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 อบจ.เชียงใหม่บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙ <21/01/59> อ่าน 25 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ "อบจ.เชียงใหม่ บริการประชาชน ประจำปี 2559"  เพื่อให้บริการสาธารณะ ดูแลประชาชน โดยการนำบริการด้านต่างๆ ไปบริการประชาชนถึงที่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน  เช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการด้านเครื่องกล และบรรเทาสาธารณภัย การบริการจัดเก็บภาษีโรงแรมเคลื่อนที่ การให้ความรู้และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเช็ค ซ่อมรถจักรยานยนต์ การบริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการด้านการตัดผม เสริมสวย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ <09/01/59> อ่าน 25 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และแขกผู้มีเกียรติ พ.ต.อ.ไพรัช
คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.สารภี, พ.ต.ต.สนาม คงเมือง อดีต สว., ส.อบจ.ศุภกานต์
สุประการ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก
เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก
และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ
โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ
โดยมีท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอสารภี
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559
และสุดท้าย ขอขอบคุณ บริษัท, หน่วยงาน, ห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชน
ที่ช่วยกันสนับสนุนของรางวัล ขนม และสิ่งของต่างให้แก่ลูกๆหลาน

 
  ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ <08/01/59> อ่าน 25 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ และเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๔-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   | 45 |   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com