ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต <19/10/58> อ่าน 29 ครั้ง


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมะสัญจร) ครั้งที่ ๑๒ ปีที่ ๒๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘  กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี  ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘


 
 ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ <11/10/58> อ่าน 34 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประชุมพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ <05/10/58> อ่าน 34 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดประชุมผู้ประกอบกิจการหอพักภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เพื่อประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งปัจจุบันนี้มีผลใช้บังคับแล้ว  (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘)  เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 การประชุม "วาระยามเย็น" <25/09/58> อ่าน 33 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเย็น" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนกันยายน ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยางเนิ้งประจำปี ๒๕๕๘ <25/09/58> อ่าน 34 ครั้ง


เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร  การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการอบรมให้ความรู้  เป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรจะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร  เพื่อก้าวไปสู่มืออาชีพในระดับสากล นั้น

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์  และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน  และยังช่วยสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะ และสร้างแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาปรับปรุงงานของตนให้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน  และก่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   | 49 |   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com