ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 "๒๓ ตุลาคม" วันปิยมหาราช <23/10/63> อ่าน 4,865 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานครูเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก และกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนตุลาคม 2563 <22/10/63> อ่าน 5,179 ครั้ง


การประชุม เพื่อรับฟังปัญหา, ความต้องการ, และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯลฯ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.30 น. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ประชุมพนักงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 <22/10/63> อ่าน 1,784 ครั้ง


การประชุมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้งประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ประชุมทีมงานเขียวสดเพื่อมอบนโยบาย <21/10/63> อ่าน 2,872 ครั้ง


นายมณู บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้นัดประชุมชุดจ้างเหมา ทีมเขียวสด ตลาดสด และจ้างเหมาป่าช้า 2 แห่ง เพื่อมอบนโยบายให้ในการปฏิบัติงานเป็นไปดังเป้าหมายที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ #หลังจากประชุมเสร็จเข้าดำเนินการตัดหญ้าในวัดศรีโพธารามเนื่องจากจะปิดศพหลวงพ่อในวันพรุ้งนี้

 
 ทีมงานเขียวสดออกให้บริการ 21/10/63 <21/10/63> อ่าน 2,653 ครั้ง


ช่วงนี้ทางทีมงานเขียวสดต้องขอโทษพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งด้วยนะครับถึงฝนจะตกแต่แล้วก็ไม่หยุดตัดนะครับผมบางทีเครื่องก็ชำรุดตามเวลาและช่วงนี้ฝนตกหญ้าก็จะยาวเร็วจึงขออภัยมา ณ.ที่นี้ด้วยขอบคุณครับผม  วันนี้.....เข้าหมู่ ๖ ซอยซักแห้งข้างวัดต้นเหียวด้านทิศใต้ และถนนลีลาวดี  สายยางเนิ้ง-ขัวมุง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   | 5 |   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com