ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการ <01/10/62> อ่าน 8,868 ครั้ง


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงาน,  รัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

 
  "วาระยามเย็น" <26/09/62> อ่าน 907 ครั้ง


การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาฯ, ความต้องการฯ, และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ "วาระยามเย็น" ประจำเดือนกันยายน 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 โครงการ “ร้านอาหารปลอดภัย อาหารสะอาดรสชาติอร่อย <23/09/62> อ่าน 3,931 ครั้ง


ปัจจุบันมีร้านอาหารและแผงลอยในเขต ตำบลยางเนิ้งจำนวน ๕๐ แห่ง มีลักษณะการประกอบกิจการ ตั้งแต่เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดกันมา และแบบมือใหม่เริ่มขายอีกจำนวนมาก ทำให้สุขลักษณะของร้านที่จำหน่ายอยู่มีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับความรู้ ทักษะ และเงินทุนของผู้ประกอบการ บางร้านก็ถูกสุขลักษณะ บางร้านก็ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้มีการปนเปื้อนสารพิษในอาหาร ซึ่งทำให้ประชาชนผู้บริโภคอาหารจากร้านอาหารเหล่านี้ ได้รับสารปนเปื้อนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ซึ่งรัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากการรับประทานอาหารที่มีสารปนเปื้อนเหล่านี้
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการพัฒนาร้านอาหารให้ได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะที่สะอาด ปลอดภัยไร้สารพิษ และมีการเฝ้าระวังรักษามาตรฐานร้านอาหารให้ยั่งยืน จึงมีความจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดทำโครงการ “ร้านอาหารปลอดภัย อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดีขึ้น” ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานและสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษปนเปื้อน ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่บริโภคอาหารจากร้านอาหารเหล่านี้อีกด้วย โดยมีนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  เมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.หาดอาษา <13/09/62> อ่าน 3,326 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ซึ่งมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒


 
 มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง <04/09/62> อ่าน 3,012 ครั้ง


ภาพกิจกรรมงาน "มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ 
     
หน้า:   1   2   3   4   | 5 |   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com