ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ <07/08/58> อ่าน 32 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๓-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


 
 พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘ <28/07/58> อ่าน 35 ครั้ง


ประมวลภาพ "พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๘" เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชนฯ (เลี้ยงกบ,ปลูกมะนาว) <22/07/58> อ่าน 31 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการแจกลูกพันธ์กบและพันธุ์กล้ามะนาว ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ  ตามโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน  โดยการเสริมสร้างทักษะและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งของเกษตรกรและประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 


 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ <21/07/58> อ่าน 29 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ศูนย์ฯ ICT จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้กลุ่มแม่บ้านและอสม.ฯ <17/07/58> อ่าน 29 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้  ict ชุมชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต" ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและ อสม. เพื่อให้กลุ่ม อสม.และกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มีการใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งเป้นการค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถต่อยอดความรู้สู่แนวทางการบริหารแบบพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความเข้าใจในทักษะการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technologies) ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การทำงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันได้  ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นทางศูนย์การเรียนรู้ ICT จึงได้กำหนดการอบรมฯ ดังกล่าว  โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   | 52 |   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com