ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การเพาะเห็ดโคนน้อย” <25/08/60> อ่าน 768 ครั้ง


ด้วยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง   ได้จัดทำโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ  หลักสูตร  “การเพาะเห็ดโคนน้อย”  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกาปฏิรูปตามนโยบายของรัฐบาล  ตลอดจนส่งเสริมพื้นฐานทางเศรษฐกิจระดับฐานรากของชุมชน  โดยการเสริมสร้างทักษะ  สร้างอาชีพให้แก่สตรีแม่บ้าน  และประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจ  เพื่อเป็นทางเลือกประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม  ใช้เวลาว่างให้เป้นประโยชน์  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  ช่วยยกระดับชุมชน  และร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ <24/08/60> อ่าน 750 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม  เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
  "๑๒ สิงหา " วันแม่แห่งชาติ <12/08/60> อ่าน 710 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯพนักงานเทศบาลฯ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๘๕ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน

 
 เปิดศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <07/08/60> อ่าน 709 ครั้ง


ตามที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบภารกิจในการบูรณาการการทำงานร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ” เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมบทบาทของเทศบาลตำบลเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระดับชุมชนท้องถิ่น โดยให้เทศบาลตำบลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนคนในชุมชนเข้าสู่กลไกการค้าออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล และเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการเข้าสู่การเป็น Smart City ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน และเปิดการอบรมหลักสูตร “วิทยากรดิจิทัลชุมชนอาสา” รุ่นที่ ๑ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม  จำนวน  ๒๐  คน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทำหน้าที่วิทยากรประจำชุมชน เป็นภาคีเครือข่ายจิตอาสาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนพร้อมกับมีผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ และการสนับสนุนเข้าสู่การค้าออนไลนฺ หรืออีคอมเมิร์ซโดยมีเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม ๒๕๖๐  โดยมีนางวรรณพร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ให้เกียรติเป็นประธาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ <07/08/60> อ่าน 688 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   | 56 |   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com