ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ภาพกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ยางเนิ้งในงาน"ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๘ <11/04/58> อ่าน 26 ครั้ง


ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์ยางเนิ้งในงาน"ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง"ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี


ผลการประกวดเทพีสงกรานต์ยางเนิ้ง“งานประเพณีสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง (ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองยางเนิ้ง)”ประจำปี 2558  วันเสาร์  ที่  11  เมษายน  2558

รางวัลชนะเลิศ                       ได้แก่         น.ส.นันทนา  สมบูรณ์         หมายเลข  12  หมู่ที่  7
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  ได้แก่         น.ส.รุ่งทิพย์  แสงนวล หมายเลข  8     หมู่ที่  5
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2  ได้แก่         น.ส.ศิริรัตน์  ถาชื่น   หมายเลข  4     หมู่ที่  1
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 3  ได้แก่         น.ส.ภัทรวรรณ  ชรินทร์สาร หมายเลข  1     หมู่ที่  4
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 4  ได้แก่         น.ส.หฤทัย  กิติศักดิ์สุนทร หมายเลข  16   หมู่ที่  2

 
 กิจกรรม "Big Cleaning Day" <07/04/58> อ่าน 30 ครั้ง


     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาด “Big Cleaning Day”  ภายใต้กิจกรรม “ChiangMai Big Cleaning Day” ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วน  ร่วมกันทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ในตำบลยางเนิ้ง       
     โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวเชียงใหม่ในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองเนื่องในประเพณี “ปี๋ใหม่เมือง” และลดมลพิษจากฝุ่นละอองและหมอกควัน อีกทั้งเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว 
      สำหรับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองที่จะถึงนี้ อยากขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวและร่วมงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ในพื้นที่ โดยการอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำต่างๆ ในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยได้มีการขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอดส่องในทุกพื้นที่ ส่วนเรื่องของการเล่นน้ำก็ขอให้มีความเหมาะสมไม่ล่อแหลมหรือขัดขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่  
 ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ <07/04/58> อ่าน 30 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 พิธีมอบวุฒิบัตร"โครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง" <31/03/58> อ่าน 31 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๕๕๘  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนเทศบาลต
 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ <26/03/58> อ่าน 32 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   | 56 |   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com