ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่สัญจร <10/07/58> อ่าน 84 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับ  นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่สัญจร เพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ท้องถิ่นอำเภอและศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ทั้งนี้ยังได้ทำความดีด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" ณ สวนสาธารณะริมทางรถไฟสารภี 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๘ <08/07/58> อ่าน 77 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ อำเภอสารภี,สถานีตำรวจภูธรสารภี,โรงพยาบาลสารภี,โรงเรียนสารภีพิทยาคม,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
 
 ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ <07/07/58> อ่าน 75 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ศูนย์ฯ ICT จัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้ผู้สูงอายุ <26/06/58> อ่าน 71 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้ ไอ ซี ที ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ไอ ซี ที ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ <25/06/58> อ่าน 72 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ,
สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า"
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ
เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่
บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ
ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   | 57 |   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com