ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ <21/02/62> อ่าน 1,562 ครั้ง


การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "วาระยามเช้า" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 
 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน "มาฆบูชา" <16/02/62> อ่าน 748 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา  เนื่องในวัน  "มาฆบูชา"  เมื่อวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ วัดสารภี  ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่ 
 
 ประชาคมตำบล <15/02/62> อ่าน 595 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ประชาคมตำบล" เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพิ่มเติม/เปลื่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
โครงการเวทีประชาคม (2005_2229_1.pdf) ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (2005_2230_2-1.pdf) ดาวน์โหลด 1 ครั้ง 
 พิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง <14/02/62> อ่าน 139 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง เมื่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง 
 ศูนย์ฯ ict จัดอบรมการสร้างเพจบนเฟสบุ๊ค <09/02/62> อ่าน 134 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้  ict ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจผ่านพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล การสร้างเพจเฟสบุ๊ค (Face book)และการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้น สำหรับกลุ่ม อสม. และกลุ่มแมบ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมือวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ แict ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   | 6 |   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com