ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <20/10/63> อ่าน 2,361 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (บ่าย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <18/10/63> อ่าน 5,642 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เก็บขยะ กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดสันดอนมูล ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๑๓ ตุลาคม ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ <13/10/63> อ่าน 4,453 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หน่วยงาน สมาคม ชมรม สโมสร มูลนิธิ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า คหบดี และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  โดยในช่วงเช้าพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ช่วงสายกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงค่ำ  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ <09/10/63> อ่าน 5,133 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม  พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ  ระหว่างวันที่ ๒-๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

 
  "กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย" <06/10/63> อ่าน 4,963 ครั้ง


=== ประชาสัมพันธ์_ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง===

 การจัดการศึกษาในปัจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยเฉพาะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีความมั่นใจกล้าแสดงออกและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง ได้จัดทำแนวทางในการส่งเสริมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของชุมชน

 โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจในการเล่นกีฬา

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  "กิจกรรมฝึกทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำสำหรับเด็กปฐมวัย" เพื่อให้เด็กและเยาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง การเรียนว่ายน้ำของเด็กและเยาวชนยังเป็นการป้องกันชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำอย่างหนึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   | 6 |   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com