ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ <23/05/60> อ่าน 653 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด <10/05/60> อ่าน 649 ครั้ง


ภาพกิจกรรมตักบาตรเป็งปุ๊ด คืนวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  ปัจจัยที่ได้ เพื่อสมทบทุนสร้างพระวิหารวัดมงคลวนาราม (วัดป่าแดด) ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ !!!

 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน (การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง) <28/04/60> อ่าน 657 ครั้ง


โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน (การตัดเย็บเสื้อผ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ กศน.ตำบลยางเนิ้ง 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ <27/04/60> อ่าน 625 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 "๒๔ เมษา" วันเทศบาล <24/04/60> อ่าน 646 ครั้ง


เพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนา โดยกำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี เป็น "วันเทศบาล"  และเนื่องในโอกาส "วันเทศบาล"  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เป็นประธานพิธี อ่านสารจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างความตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ความเสียสละและความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เป็นการสร้างพลังของคนในท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีพิธีทำบุญสืบชะตาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล  มอบเกียรติบัตรแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้าง และยังได้จัดกิจกรรม Big cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ และกิจกรรม ๕ ส ภายในสำนักงานเทศบาลฯ 
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   | 60 |   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com