ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการ ลด หวาน มัน เค็ม <10/07/57> อ่าน 30 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการ “ลด  หวาน  มัน  เค็ม” เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน  โดยการเน้นให้กินผักและผลไม้สดอย่างน้อยวันละ 5 ขีดขึ้นไป (ครึ่ง กิโลกรัม) และลดอาหารไขมัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 วันๆละ อย่างน้อย 30 นาที ฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 Big Cleaning Day <07/07/57> อ่าน 27 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งและประชาชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกับ  มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรม ปรองดองสมานฉันท์ “Big Cleaning Day” โดยมี พันเอกโกศล ประทุมชาติ รอง ผบ.มทบ.33  ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  กล่าวรายงาน  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความสามัคคี  ปรองดอง  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีทัศนียภาพที่สวยงาม  ช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะบนถนนสายเลียบรางรถไฟ  โดยจะทำการรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายเลียบรางรถไฟทั้งฝั่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2557 

 
 "ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด" <03/07/57> อ่าน 20 ครั้ง


ภาพกิจกรรมโครงการอบรม "ครอบครัวห่างไกลยาเสพติด" เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 พิธิเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <27/06/57> อ่าน 19 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งขึ้น  คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีกียรติฯลฯ ได้ร่วมทำพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกษม  นิมมลรัตน์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง บ้านต้นเหียว หมู่ที่ ๖  ต.ยางเนิ้ง  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ <26/06/57> อ่าน 20 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจากเทศบาลตำบลจอมทอง ได้มาศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวาระยามเช้าของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   | 66 |   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com