ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลยางเนิ้ง สู่ศตวรรษที่ 21 <03/10/63> อ่าน 4,720 ครั้ง


เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและบทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ในบทบาทพี่เลี้ยงผู้สนับสนุนแกนนำเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีหน้าที่และเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชน และสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนได้
          เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนตำบล ได้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ  
          เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ด้วยกิจกรรม “ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สู่ศตวรรษที่ 21” โดยมี  ท่านรองฯโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  เพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชน คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง รวมทั้งแกนนำกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะในการออกแบบกิจกรรม และการสร้างความร่วมมือจากชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่อย่างรอบด้าน และตรงกับความต้องการเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ เต็มตามศักยภาพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  อ.สารภี   จ.เชียงใหม่   เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563

 
 เปิดศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาย่อยสารภี <01/10/63> อ่าน 7,924 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที  สาขาย่อยสารภี  โดยได้กล่าวแสดงความยินดี  พร้อมทำพิธีตัดริบบิ้นร่วมกับคณะผู้บริหาร ทีโอที และผู้นำชุมชน และเดินเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้า  ณ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที  สาขาย่อยสารภี เลขที่ 379 ม.5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 <30/09/63> อ่าน 7,751 ครั้ง


การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 มอบวัสดุอุปกรณ์จราจร สนับสนุน อปพร. <28/09/63> อ่าน 8,877 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้มอบวัสดุอุปกรณ์จราจร สนับสนุนงาน  อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และนักท่องเที่ยว  เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <26/09/63> อ่าน 6,565 ครั้ง


โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี 2563   เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563  ณ ห้องสันพระเนตร  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   | 7 |   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com