ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อป้องกันอันตรายฯ <07/10/56> อ่าน 22 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้ประสานขอรถกระเช้าจาก อบจ.เชียงใหม่ มาทำการตัดแต่งแก่งต้นยางและกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมาบริเวณถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ภายในเขตเทศบาลฯ เนื่องจากช่วงนี้มีกระแสลมพายุพัดแรงอาจทำให้เกิดอันตรายได้
 
 ประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกันยายน <27/09/56> อ่าน 18 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และพนักงาน ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่ บ้าน ประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 กิจกรรม ปั่น ปั่น ปั่น ลดโลกร้อน ไหว้พระ ๙ วัด ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ <21/09/56> อ่าน 18 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดทำโครงการ "รณรงค์ประหยัดพลังงาน" กิจกรรมส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อลดโลกร้อนขึ้น  โดยการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของประชาชน  เพื่อเดินทางจากบ้านหรือที่พักไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือ เป็นทางเลือกทางหนึ่งของผู้ที่เดินทางในระยะใกล้  ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ช่วยให้ประชาชนผู้ใช้จักรยานประหยัดค่าใช้จ่าย  ลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศฯ โดยนายมูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา.......
 
 ผู้ว่าราชการจังหวังเชียงใหม่ฯ พบปะประชาชน <20/09/56> อ่าน 18 ครั้ง


จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายธานินทร์  สุภาแสน  ,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น“พบปะประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการต่างๆให้ประชาชน และ สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 รายๆ ละ1,000 บาท หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด มอบสิ่งของเครื่อง อุปโภค บริโภค 270 ชุด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง มอบถุงยังชีพ 500 บาท จำนวน 30 ถุง
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุม และ ได้มอบนโยบายให้กับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารสาวนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนองค์กรเอกชน โดยนายอำเภอสารภี  นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน ได้บรรยายสรุปสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556

 
 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย,การจัดดอกไม้สดและการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี" <20/09/56> อ่าน 17 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรีที่มีบทบาทหน้าที่ในสังคมมากขึ้น สตรีไทยในยุคปัจจุบัน  จึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกด้าน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย, การจัดดอกไม้สด (๑๖-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางบเนิ้ง)  และการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (๒๓-๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่)  เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสตรีในด้านการพัฒนาศักยภาพ การส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านรายได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับชุมชนฯลฯ 
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   | 75 |   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com