ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาจัดอบรมคอมพิวเตอร์ฯ <23/01/59> อ่าน 643 ครั้ง


วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯ และชุมชนเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลที่สนใจ โดยได้จัดอบรมสัมนาหัวข้อ "คอมพิวเตอร์เสริมความรู้สู่ชุมชน" อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint ให้แก่ประชาชนตำบลยางเนิ้งที่สนใจ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 อบจ.เชียงใหม่บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๕๙ <21/01/59> อ่าน 642 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ "อบจ.เชียงใหม่ บริการประชาชน ประจำปี 2559"  เพื่อให้บริการสาธารณะ ดูแลประชาชน โดยการนำบริการด้านต่างๆ ไปบริการประชาชนถึงที่ ตอบสนองความต้องการของประชาชน  เช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการด้านเครื่องกล และบรรเทาสาธารณภัย การบริการจัดเก็บภาษีโรงแรมเคลื่อนที่ การให้ความรู้และบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจเช็ค ซ่อมรถจักรยานยนต์ การบริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบริการด้านการตัดผม เสริมสวย ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ <09/01/59> อ่าน 632 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ และแขกผู้มีเกียรติ พ.ต.อ.ไพรัช
คุ้มล้วนล้อม ผกก.สภ.สารภี, พ.ต.ต.สนาม คงเมือง อดีต สว., ส.อบจ.ศุภกานต์
สุประการ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็ก
เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก
และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ
โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ
โดยมีท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอสารภี
ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559
และสุดท้าย ขอขอบคุณ บริษัท, หน่วยงาน, ห้างร้านต่างๆ และพี่น้องประชาชน
ที่ช่วยกันสนับสนุนของรางวัล ขนม และสิ่งของต่างให้แก่ลูกๆหลาน

 
  ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ <08/01/59> อ่าน 626 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือนผู้สูงอายุ และเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญและรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๔-๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ "ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง" <29/12/58> อ่าน 628 ครั้ง


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญสวัสดีปีใหม่กับกลุ่มผู้สูงอายุ ณ
ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   | 78 |   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com