ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรและศึกษาดูงานฯ <22/07/56> อ่าน 15 ครั้ง


ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร  การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรในหน่วยงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการอบรมให้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งที่บุคลากรจะนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องคังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากร และศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  เพื่อเป็นการเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรของเทศบาล ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ การพัฒนาการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหา การพัฒนางาน การปรับปรุง และการทำงานเป็นทีม ได้พัฒนาทัศนคติที่ดี ปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกการรักองค์กร โดยมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ฯลฯ  โดยได้มีการอบรม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง, ดูการจัดการขยะแบบครบวงจร ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง,  ดูการบริหารจัดการบ้านเมือง ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต จ.จันทบุรี และเทศบาลนครนครสวรรค์  ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖....
 
 ภาพกิจกรรม"พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๖" <20/07/56> อ่าน 18 ครั้ง


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดย นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นากเทศมนตรี  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน  หน่วยงานราชการต่างๆ  และพุทธศาสนิกชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกันประกอบ "พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๖"  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 

 

***ดูรูปกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ***


 
 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ <19/07/56> อ่าน 17 ครั้ง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  นายมนูญ บูรณพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปืดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 
 นายกฯ เปิดอบรมอาชีพ "กิจกรรมการทำกระเป๋าหนัง" <11/07/56> อ่าน 17 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน "กิจกรรมการทำกระเป๋าหนัง" ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดแสนหลวง
 
 นายกฯ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว <06/07/56> อ่าน 18 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรี  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปืดโครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว  ของศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง  โดยมีนายวิโรจน์  ลาปัน  ประธานศูนย์ฯ  ได้กล่าวรายงาน  ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาครอบครัวในตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   | 79 |   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com