ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 มอบเบี้ยยังชีพฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ <05/07/56> อ่าน 19 ครั้ง


คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน และรับประทานอาหารร่วมกัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖..... 
 การประชุมบริหารจัดการน้ำฯ <04/07/56> อ่าน 15 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในลำเหมือง ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ โดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี  และกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖.... 
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจัดโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน <30/06/56> อ่าน 15 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อสร้างความสัมพันธืที่ดีระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็ก และเพื่อให้ผู้ปกครองได้นำเทคนิคต่างๆ จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูเด็ก ฯลฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 รัฐมนตรีฯกระทรวงพลังงาน ดูงานกลุ่มพลังงานตำบลยางเนิ้ง <29/06/56> อ่าน 14 ครั้ง


นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพลังงานตำบลยางเนิ้ง โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล, นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอำเภอสารภี, พ.ต.อ.ยุทธนา  แก่นจันทร์ ผกก.สภ.สารภี,  ท่าน ส.ส.กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี, ส.อบจ.ศุภกานต์ สุประการ, หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ร่วมให้การต้อนรับ  โดยนายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี บรรยายสรุป  และต่อจากนั้นได้เิดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกลุ่มพลังงานตำบลยางเนิ้ง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา..........
 
 นายกฯ ประชุมปรึกษาหารือกลุ่มแม่บ้านเพื่อวางแผนส่งเสริมอาชีพ <27/06/56> อ่าน 13 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มแม่บ้านตำบลยางเนิ้ง  เพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพ  เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   | 80 |   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com