ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม <12/08/56> อ่าน 61 ครั้ง


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์  อำเภอสารภี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  องค์กรภาคเอกชน และพศกนิกรชาวอำเภอสารภี ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน

 
 มอบเบี้ยยังชีพฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ <07/08/56> อ่าน 56 ครั้ง


คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน และรับประทานอาหารร่วมกัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖.....

 
 งานป้องกันฯจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. <07/08/56> อ่าน 53 ครั้ง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. กู้ชีพกู้ภัย หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น "First Responder" เพื่อให้สมาชิก อปพร. ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง..... 
 ภาพกิจกรรม"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภีปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๖ <30/07/56> อ่าน 55 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน ร่วมกิจกรรม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอสารภี ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดขึ้น ณ วัดต้นเหียว ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖...... 
 การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๖ <27/07/56> อ่าน 53 ครั้ง


ตาม ที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีโครงการตลาดนัดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง (ถนนคนเดินยางเนิ้ง) โดยจัดให้มีทุกวันเสาร์และดำเนินการปิดถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่สี่แยกยางเนิ้งถึงหน้าวัดแสนหลวงเป็นสถานที่จัดงาน ทำให้บริเวณดังกล่าวรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปปฏิ บัติงานได้หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง จึงได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ เพื่อให้สามารถจัดการระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในเวลาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันกับหน่วยงานท้องถิ่นข้างเคียงที่จะเข้าสนับ สนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้ทำการฝึกซ้อมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมถนนคนเดินยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   | 82 |   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com