ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ภาพกิจกรรม "การทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด" (ตักบาตรเที่ยงคืน) <21/08/56> อ่าน 90 ครั้ง


นาย มนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และพุทธศาสนิกชนตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) โดยมีนางสาวภัทราพร ลายจุด ปลัดอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนอกจากนี้ยังมีการร่วมกันร้องเพลงธรรมะ โดยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลและน้องๆเยาวชนที่มาร่วมทำบุญ ณ เวที่หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี

 
 คณะกรรมการติดตามฯประเมินผลโครงการวางท่อระบายน้ำและขยายถนนลูกรังบ้านเชียงยืนหมู่ ๔ <19/08/56> อ่าน 86 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมาติดตามและประเมินผล โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และขยายถนนลูกรังบ้านเชียงยืนหมู่ ๔ ต.ยางเนิ้ง เชื่อมบ้านหนองแฝกหมู่ ๔ ต.หนองแฝก โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา รองนายกฯ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖.....

 
 กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด "Big Cleaning Day" <13/08/56> อ่าน 90 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับเนื่องในวโรกาสมิ่งมงคล  ๑๒ สิงหามหาราชินี ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และเป็นการทำความดีถวายต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้งนำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล,  สมาชิกสภาเทศบาล,  นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลยางเนิ้ง ร่วมกันรณรงค์  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖.....


 
 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม <12/08/56> อ่าน 92 ครั้ง


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์  อำเภอสารภี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ส่วนราชการทุกภาคส่วน  องค์กรภาคเอกชน และพศกนิกรชาวอำเภอสารภี ร่วมใจถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน

 
 มอบเบี้ยยังชีพฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ <07/08/56> อ่าน 89 ครั้ง


คณะผู้บริหาร นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือน และรับประทานอาหารร่วมกัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   | 83 |   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com