ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชนฯ (เลี้ยงกบ,ปลูกมะนาว) <22/07/58> อ่าน 696 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการแจกลูกพันธ์กบและพันธุ์กล้ามะนาว ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ  ตามโครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน  โดยการเสริมสร้างทักษะและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรและประชาชนในเขตเทศบาลฯ  เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งของเกษตรกรและประชาชนในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  ช่วยยกระดับชุมชนและร่วมกันสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 


 
 การประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ <21/07/58> อ่าน 696 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ศูนย์ฯ ICT จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้กลุ่มแม่บ้านและอสม.ฯ <17/07/58> อ่าน 673 ครั้ง


ศูนย์การเรียนรู้  ict ชุมชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการอบรมหลักสูตร "การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต" ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและ อสม. เพื่อให้กลุ่ม อสม.และกลุ่มแม่บ้านในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้มีความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มีการใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสาร อภิปราย แลกเปลี่ยนและสอบถามข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งเป้นการค้นหาข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถต่อยอดความรู้สู่แนวทางการบริหารแบบพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีความเข้าใจในทักษะการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technologies) ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การทำงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันได้  ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นทางศูนย์การเรียนรู้ ICT จึงได้กำหนดการอบรมฯ ดังกล่าว  โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗  กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 การประชุมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่สัญจร <10/07/58> อ่าน 708 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับ  นายสมบัติ  เฟื่องปรางค์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่สัญจร เพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการให้แก่ท้องถิ่นอำเภอและศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ทั้งนี้ยังได้ทำความดีด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" ณ สวนสาธารณะริมทางรถไฟสารภี 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๘ <08/07/58> อ่าน 695 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ อำเภอสารภี,สถานีตำรวจภูธรสารภี,โรงพยาบาลสารภี,โรงเรียนสารภีพิทยาคม,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   | 85 |   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com