ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 วาระยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ <21/02/56> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒

 
 พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <14/02/56> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อให้บริการแก่เด็กระดับปฐมวัยในเทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงาน โดยมีท่านเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  นายอุทัย  ลือชัย นายอำเภอสารภี  นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี  ส่วนราชการและประชาชนให้เกียรติมาร่วมงาน  เมื่อวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖....
 
 การประชุมเวทีประชาคมเมือง <08/02/56> อ่าน 19 ครั้ง


การประชุมเวที่ประชาคมเมือง  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง....

 
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง <05/02/56> อ่าน 18 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก  อบต.คลองปูน  อ.แกลง  จ.ระยอง ซึ่งมาทัศนศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ....


 
 โครงการตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุก ในประชาชนผู้มีอายุ ๓๕ ปี และกลุ่มเสี่ยง <04/02/56> อ่าน 18 ครั้ง


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงกาตรวจสุขภาพประจำปีเชิงรุกเชิงรุก ในประชาชนผู้มีอายุ ๓๕ ปี และกลุ่มเสี่ยง โดยได้จัดให้มีการตรวจวัดระดับไขมันและน้ำตาลในเส้นเลือด  ตรวจความดันโลหิต และบริการตรวจวัดสายตา ฯลฯ เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  ณ  บริเวณวัดเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ และบริเวณวัดต้นเหียว หมู่ที่ ๖


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   | 86 |   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com