ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการส่งเสริมอาชีพ"การเลี้ยงไก่โต้ง และไก่ประดู่หางดำ" <01/02/56> อ่าน 21 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อชุมชน "กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไกโต้งและไก่ประดู่หางดำ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 


 
 กองสาธารณสุขฯ จัดอบรมอาหารปลอดภัย <29/01/56> อ่าน 37 ครั้ง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัด "โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๖"  ให้แก่พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเช้ายางเนิ้ง ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(ตลาดเช้ายางเนิ้ง)......


 
 ศูนย์ ICTฯ จัดอบรมคอมพิวเตอร์..... <26/01/56> อ่าน 37 ครั้ง


นักศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรชั้นที่ ๓ สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ได้จัดอบรม "โครงการบริการคอมพิวเตอร์เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน" ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีท่านปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ปลัดฯโกศล ทองสว่าง   ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖.....
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ <24/01/56> อ่าน 37 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒

 
 ประชุมผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์ <23/01/56> อ่าน 38 ครั้ง


อำเภอสารภี ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมประชุมผู้ประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนต์ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐและผู้ประกอบการ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   | 87 |   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com