ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นสัญจรประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ <16/06/58> อ่าน 717 ครั้ง


เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอำเภอสารภี ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นสัญจร) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารราชการ การขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการสนับสนุนการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ <15/06/58> อ่าน 664 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ และร่วมประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 นายกฯมอบถังขยะมูลฝอย <20/05/58> อ่าน 661 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้เป็นประธานในพิธีมอบถังขยะมูลฝอยให้แก่พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในระดับครัวเรือนปี ๒๕๕๘" เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 โครงการอบรมและศึกษาดูงานฯของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ <17/05/58> อ่าน 665 ครั้ง


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลยางเนิ้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดระยอง


 
 พิธีเปิดสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <12/05/58> อ่าน 647 ครั้ง


เมื่อวันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลฯ  และพีน้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง ร่วมทำพิธีเปืดสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล  โดยการก่อสร้างสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลยางเนิ้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกีฬาว่ายน้ำในโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลฯ  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้องและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด  ตลอดจนเพื่อให้บริการแก่บุคลากรเทศบาลฯ   และประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป สำหรับผู้ที่สนใจลงเล่นสระว่ายน้ำสามารถติดต่อได้ที่ โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง... 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   | 87 |   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com