ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลฯ <19/10/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ เพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง... 
 มอบแผงกั้นจราจรให้ สภ.สารภี <10/10/55>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ  นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มอบแผงกั้นจราจร ให้แก่สถานีตำรวจภูธรสารภี โดยมี พ.ต.อ.ยุทธนา  แก่นจันทร์   ผกก.สภ.สารภี  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕... 
 มอบเบี้ยยังชีพฯ ผู้สูงอายุประจำเดือนตุลาคม 2555 <08/10/55>


คณะผู้บริหารเทศบาลฯ  นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม  2555  และดำเนินโครงการขยะแลกไข่ พร้อมกันนี้ยังนำผู้เข้าอบรม "โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตัดผมชาย" ออกให้บริการตัดผมผู้สูงอายุด้วย ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา...

 
 วาระยามเย็น <01/10/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเย็น" ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๑๕.๓๐ น.- ๒๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒

 
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <27/09/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรของเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  โดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี ได้ทำพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ "เรื่องการเตรียมความพร้อมของ อปท. กับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาเซี่ยน"  และนายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ "การปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐" และได้รับเกียรติจาก ดร.อรรควิช อิทร์วงศ์ วิทยากร มาบรรยาย เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการฯ การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร และการทำงานเป็นทีม"  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง..... 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   | 89 |   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com