ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๕ <24/12/55> อ่าน 19 ครั้ง


---------- สรุปผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ----------

ฟุตบอล 7 คน
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............1...................
        รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............2...................
สนุกเกอร์  (รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี)
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............4....................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............6...................
สนุกเกอร์  (รุ่นอายุ 20-40 ปี)
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............5....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............2...................
สนุกเกอร์  (รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป)
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............2...................

รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............3....................

เปตอง

ประเภทประชาชน ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
ประเภทประชาชน หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............4..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
ประเภทอาวุโส ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
ประเภทอาวุโส หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
การประกวดขบวนพาเหรด
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............6..................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............4..................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
การประกวดกองเชียร์
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
กีฬาพื้นบ้าน
วิ่งกระสอบทีม 2 คน ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..........1,2,4,8...............
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
วิ่งกระสอบทีม 2 คน หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
วิ่ง 2 คน 3 ขา ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
วิ่ง 2 คน 3 ขา หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..........1,2,4,8...............
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................

ตีกอล์ฟ(มะเขือยาว) ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............3...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
ตีกอล์ฟ(มะเขือยาว) หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............5..................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............3..................
วิ่งตะขาบทีม 6 คน  ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...........1,2,4,8..............
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............5...................
วิ่งตะขาบทีม 6 คน  หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............1...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............4...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...........1,2,4,8..............
กินวิบาก  ชาย
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่...............7...................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่...............2...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่...............6...................
กินวิบาก หญิง
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............7...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8................
เตะปี๊ป  ชาย รุ่น 50 ปี ขึ้นไป
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8...............
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............5...................
เตะปี๊ป  ชาย รุ่น 70 ปี ขึ้นไป
รางวัลที่  1 ได้แก่ หมู่ที่..............1....................
รางวัลที่  2 ได้แก่ หมู่ที่..............4...................
รางวัลที่  3 ได้แก่ หมู่ที่..............5..................

ถ้วยรางวัลรวมกีฬาพื้นบ้าน  ได้แก่ หมู่ที่.........1,2,4,8...............


 
 ประชุม "วาระยามเช้า" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ <22/12/55> อ่าน 17 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒


 
 เทศบาลฯ บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น ดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <18/12/55> อ่าน 16 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  จากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕....
 
 นายกบุญเลิศฯ เปิดถนนลาดยางสายเวฬุวัน-ป่าเก็ดถี่ <08/12/55> อ่าน 17 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนบ้านเวฬุวัน หมู่ที่ ๒ ร่วมกันทำพิธีเปิดถนนลาดยางสายเวฬุวัน-ป่าเก็ดถี่ โดยมีท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนางศุภกานต์ สุประการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมความเรียบร้อยในการปรับปรุงถนน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕.....


 
 นายกฯ มอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุน <07/12/55> อ่าน 15 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบอุกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนสำหรับหมู่บ้านประจำปี ๒๕๕๕  เพื่อนำไปใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาและจัดส่งตัวนักกีฬา เพื่อเข้าแข่งขันกีฬายางเนิ้งสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๕ ต่อไป เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   | 89 |   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com