ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เวทีประชาคมเมือง หมู่ ๓ บ้านแสนหลวง และ หมู่ ๔ บ้านพระนอนฯ <19/11/55> อ่าน 18 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมประชุม "เวทีชุมชน ทบทวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการพัฒนายางเนิ้งอย่างยั่งยืน" ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเวทีหมู่ที่ ๓ บ้านแสนหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และหมู่ ๔ บ้านพระนอนฯ วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 เวทีประชาคมเมือง หมู่ ๕ บ้านศรีโพธาราม <06/11/55> อ่าน 17 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน เข้าร่วมประชุม "เวทีชุมชน ทบทวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการพัฒนายางเนิ้งอย่างยั่งยืน" ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในครั้งน้ี้ได้มีการประชุมสัญจรไป ณ วัดศรีโพธาราม  เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา...
 
 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ แผนพัฒนาเทศบาล <31/10/55> อ่าน 18 ครั้ง


เทศบาบลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ความเห็นต่อรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี ๒๕๕๕ <30/10/55> อ่าน 19 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอสารภี ปีที่ ๑๗ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕” ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์อำเภอสารภี  หน่วยอบรมประชาชนอำเภอสารภี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ส่วนราชการ, สภาวัฒนธรรม,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และศรัทธาอำเภอสารภี  เพื่อเป็นการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาท, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี และคณะศรัทธาอำเภอสารภีเข้าร่วมงาน  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม โรงเรียนสารภีพิทยาคม 
 วาระยามเช้าประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ <28/10/55> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   | 91 |   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com