ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <27/09/55> อ่าน 18 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรของเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  โดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี ได้ทำพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ "เรื่องการเตรียมความพร้อมของ อปท. กับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาเซี่ยน"  และนายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ "การปฏิบัติตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐" และได้รับเกียรติจาก ดร.อรรควิช อิทร์วงศ์ วิทยากร มาบรรยาย เรื่อง "การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการฯ การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จขององค์กร และการทำงานเป็นทีม"  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....


 
 นายกฯ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น "ตัดผมชาย" <20/09/55> อ่าน 26 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเ้ทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้มอบอุปกรณ์และเครื่องมือช่างตัดผมให้แก่ผู้เข้าอบรม ตามโครงการอบรมการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน "กิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตัดผมชาย" ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สนใจ  ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ กันยายน ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ร่วมกิจกรรม "อำเภอยิ้ม" เคลื่อนที่ <18/09/55> อ่าน 26 ครั้ง


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี ฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอสารภี  โดยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เข้าร่วม เช่น (สำนักปลัด) แจงถุงยังชีพให้กับผูประสบปัญหาความยากจน  แจกเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ  จำหน่ายผักปลอดสารพิษ, (กองคลัง)  ให้คำปรึกษาด้านการชำระภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และการจดทะเบียนพาณิชย์,  (กองช่าง)  จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ  พรบ.ควบคุมอาคาร  พรบ.การจัดสรรที่ดิน และ พรบ.การขุดและถมดิน, (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  แจกปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยหมักอินทรีย์  จำหน่ายถุงขยะ และ กิจกรรมจาก บริษัทเนสเล่ไทย มาส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรในเรื่องพัฒนาการของเด็ก,  (กองการศึกษา) จัดนิทรรศการให้ความรู้ทันตสุขภาพ  การรักษาความสะอาดช่องฟันสำหรับเด็กฯ ให้ความรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ บริเวณวัดแสนหลวง
 
 โครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง <14/09/55> อ่าน 25 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการผลิตเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงตามโครงการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม(เตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง) เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 
 การอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว <12/09/55> อ่าน 25 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   | 93 |   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com