ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก <13/06/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง และกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ดำเนินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล "กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก" โดยได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์  จากวัดแสนหลวงถึงสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ฯลฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

*** ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ *** 
 
 โครงการตำบลเครือข่ายร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายท้องถิ่น <13/06/55>


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี  ได้เข้าร่วมเป็นตำบลเครือข่ายในโครงการร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายท้องถิ่น   โดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU.)ระหว่างเทศบาลตำบลเกาะคากับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง    ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก ๓) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างตำบลสุขภาวะ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลเกาะคา  จังหวัดลำปาง

 
 พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า <10/06/55>


คณะสงฆ์อำเภอสารภี, สภาวัฒนธรรมฯ, พุทธศาสนิกชนอำเภอสารภี, คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมพิธีฉลองพุทธชยันตีื ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๘๐ พรรษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  โดยมีนายอำเภอสารภี นายอุทัย  ลือชัย  ให้เกียรติมาเป็นประธาน  ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕.....

 
 โรงเรียนวชิราลัยดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <09/06/55>


คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวชิราลัย ได้มาทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลให้การต้อนรับและแนะนำให้ความรู้ต่างๆ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕... 
 โครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ <30/05/55>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินโครงการจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ตามสภาพปัญหาความเดือดร้อน ความยากจน ปัญหาความเจ็บป่วย หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคมในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ และเอื้ออาทรต่อกัน...และได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   | 95 |   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com