ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 กองช่างเทศบาลฯปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ <27/06/55> อ่าน 32 ครั้ง


กองช่าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกปรับปรุงซ่อมแซมท่อและรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตก และช่วยระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้น....
 
 วาระยามเช้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ <22/06/55> อ่าน 36 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒
 
 โครงการสร้างเสริมสุขภาพคัดกรองโรคเรื้อรังเชิงรุก <16/06/55> อ่าน 29 ครั้ง


กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพคัดกรองโรคเรื้อรังเชิงรุก ให้แก่ผู้ที่สนใจ และภาวะกลุ่มเสี่ยง ได้จัดให้มีการตรวจวัดระดับไขมันและน้ำตาลในเส้นเลือด  ตรวจความดันโลหิต และบริการตรวจวัดสายตา ฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และบริเวณวัดต้นเหียว 
 กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก <13/06/55> อ่าน 21 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง และกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ดำเนินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล "กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก" โดยได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์  จากวัดแสนหลวงถึงสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ฯลฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

*** ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ *** 
 
 โครงการตำบลเครือข่ายร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายท้องถิ่น <13/06/55> อ่าน 21 ครั้ง


คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรี  ได้เข้าร่วมเป็นตำบลเครือข่ายในโครงการร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายท้องถิ่น   โดยการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU.)ระหว่างเทศบาลตำบลเกาะคากับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง    ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สำนัก ๓) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธาน  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างตำบลสุขภาวะ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ณ เทศบาลตำบลเกาะคา  จังหวัดลำปาง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   | 98 |   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com