ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 "วาระยามเช้า" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ <24/07/57> อ่าน 702 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาลฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่ บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๗ <18/07/57> อ่าน 692 ครั้ง


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๕๗

 
 พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ <10/07/57> อ่าน 660 ครั้ง


ประมวลภาพกิจกรรม "พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๕๗" เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 


 
 โครงการ ลด หวาน มัน เค็ม <10/07/57> อ่าน 647 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการ “ลด  หวาน  มัน  เค็ม” เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน  โดยการเน้นให้กินผักและผลไม้สดอย่างน้อยวันละ 5 ขีดขึ้นไป (ครึ่ง กิโลกรัม) และลดอาหารไขมัน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3 วันๆละ อย่างน้อย 30 นาที ฯลฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 Big Cleaning Day <07/07/57> อ่าน 642 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งและประชาชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมกับ  มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  จัดกิจกรรม ปรองดองสมานฉันท์ “Big Cleaning Day” โดยมี พันเอกโกศล ประทุมชาติ รอง ผบ.มทบ.33  ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  กล่าวรายงาน  ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสร้างความสามัคคี  ปรองดอง  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีทัศนียภาพที่สวยงาม  ช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะบนถนนสายเลียบรางรถไฟ  โดยจะทำการรณรงค์ทำความสะอาดถนนสายเลียบรางรถไฟทั้งฝั่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2557 


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   | 98 |   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com