ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว <12/09/55> อ่าน 68 ครั้ง


ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลยางเนิ้ง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว โดยได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๕ <03/09/55> อ่าน 70 ครั้ง


งานป้องกันและบรรเทาฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยได้ทำการฝึกซ้อมโดยให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วม มีการอบรมให้ความรู้ และการสาธิตการระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้

 
 ประชุมวาระยามเช้าประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ <23/08/55> อ่าน 62 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ "วาระยามเช้า" ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละหมู่บ้าน ช่วงเวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๙.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ชั้น ๒


 
 นายกฯ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ"การเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ" <20/08/55> อ่าน 62 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเ้ทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้มอบลูกไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ตามโครงการอบรมการสร้างอาชีพเพื่อชุมชน "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ" ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สนใจ  โดยได้เชิญนายซิมโอน ปัญญา เกษตรกรดีเด่นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มาให้คำแนะนำถึงวิธีและขั้นตอนการเลี้ยงต่างๆ  เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ดูงาน ทต.พระธาตุปู่ก่ำ อ.เชียงดาว <19/08/55> อ่าน 67 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดย นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรี  นายโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลฯ  ผอ.กองการศึกษา และสมาชิกสภาฯ  นำคณะสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลฯ ไปทัศนศึกษาดูงาน  ตามโครงการอบรมและดูงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ประจำปี ๒๕๕๕  ซึ่งไปดูการดำเนินโครงการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ของเทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ และโครงการหลวงสวนสมเด็จพระราชินี  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   | 98 |   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com