ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <11/09/61> อ่าน 45 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย (1920_1929_11092561.PDF) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง 
 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <10/09/61> อ่าน 42 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศยกเลิกประกวดราคา (1922_1932_10092561.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561 <10/09/61> อ่าน 46 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบ สขร.1 (1921_1931_10092561.PDF) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง 
 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562 <05/09/61> อ่าน 49 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ร่างประกาศประกวดราคา (1916_1927_05092561.PDF) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
รายงานราคากลางและร่างขอบเขตงาน (1916_1928_2.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย <03/09/61> อ่าน 46 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1915_1930_03092561.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   | 11 |   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com