ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง <24/08/60> อ่าน 46 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (1747_1714_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
แบบ ปร.4 (1747_1715_nok2.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
แบบ ปร.5 (1747_1716_nok3.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัดฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <22/08/60> อ่าน 40 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1744_1708_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (1744_1709_nok2.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
รายละเอียดราคากลาง (1744_1710_nok3.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 ต.ยางเนิ้ง <22/08/60> อ่าน 33 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง (1745_1711_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
แบบ ปร.4 (1745_1712_nok2.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
แบบ ปร.5 (1745_1713_nok3.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ฯลฯ <18/08/60> อ่าน 34 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง (1748_1717_Doc1.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง จำนวน 2 โครงการ <16/08/60> อ่าน 30 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (1742_1703_ตารางวงเงินงบประมาณ.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
แบบ ปร.4 - โครงการที่ 1 (1742_1704_nok4-1.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
แบบ ปร.5 - โครงการที่ 1 (1742_1705_nok5-1.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
แบบ ปร.4 - โครงการที่ 2 (1742_1706_nok4-2.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
แบบ ปร.5 - โครงการที่ 2 (1742_1707_nok5-2.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com