ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 <05/10/59> อ่าน 36 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบผ.ด.2 (1622_1572_nok.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
แผนการจัดหาพัสดุ ตามแบบผ.ด.5 (1622_1573_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 <05/10/59> อ่าน 35 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (1621_1571_nokka.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (1621_1750_IMG_3508.jpg) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 <02/10/59> อ่าน 37 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 (1639_1594_nok2.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโรงพิมพ์สารภี หมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง <16/09/59> อ่าน 38 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (1613_1566_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ปร.5 (1613_1567_nok2.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ปร.4 หน้า 1 (1613_1568_nok3.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ปร.4 หน้า 2 (1613_1569_nok4.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ปร.4 หน้า 3 (1613_1570_nok5.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <05/09/59> อ่าน 34 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1611_1564_nok.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (1611_1565_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   | 28 |   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com