ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <04/07/59> อ่าน 43 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (1583_1539_nok2.PDF) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ปร.5 (1583_1540_nok3.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ปร.4 (1583_1541_nok4.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้าง (1583_1542_nok1.PDF) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาล และนำไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล ฯลฯ เพิ่มเติม ประจำปี ๒๕๕๙ <28/06/59> อ่าน 42 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (1582_1535_nok1.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
บันทึกรายงานราคากลาง (1582_1536_nok2.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้อชุดโคมเมทัลฮาไลท์และแขนก้านโคมพร้อมขาจับโยก โดยวิธีตกลงราคา <23/06/59> อ่าน 35 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (1579_1532_yui1.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
รายงานราคากลาง (หน้า 1) (1579_1533_yui2.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
รายงานราคากลาง (หน้า 2) (1579_1534_yui3.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางงานขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ จำนวน 8 สาย <23/06/59> อ่าน 35 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (1578_1528_yui1.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
แบบ ปร.5 (1578_1529_yui2.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
แบบ ปร.4 (หน้า 1 ) (1578_1530_yui3.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
แบบ ปร.4 (หน้า 2 ) (1578_1531_yui4.PDF) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 <08/06/59> อ่าน 29 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบผ.ด.2 (1571_1522_nok.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
แบบผ.ด.5 (1571_1523_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
แบบผ.ด.3 (งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) (1571_1524_nok.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
แบบผ.ด.6 (งวดที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) (1571_1525_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   | 31 |   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com