ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง <29/11/55>




โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (1082_1096_nan.pdf)



 
 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด <21/11/55>




โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง (1077_1086_nok1...doc)
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (1077_1087_nok2.doc)
ตารางรายละเอียดราคากลางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (1077_1089_nok3.xls)



 
 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์สื่อการเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (ครั้งที่ ๒) <19/11/55>




โดย.. กองช่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามและอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน(ครั้งที่ ๒) (1074_1084_mydear.doc)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ ๑/๒๕๕๖ลงวันที่ ๑๙ พ.ย.๒๕๕๕) (1074_1085_baby.doc)



 
 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ <18/10/55>




โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง จำนวน 2 โครงการ (1066_1069_nok.doc)



 
 ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ <24/09/55>




โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ (1059_1066_bum.doc)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   | 48 |   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com