ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) <13/10/52>


สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด จำนวน 129,896 ถุง

โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) (589_665_nan.doc) 
 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 - 6 เพิ่มเติมจำนวน 45 วัน <24/09/52>


จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน รสจืด ชนิดกล่อง จำนวน 13,725 กล่อง ราคากล่องละ 6.55 กล่อง จากสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เพิ่มเติมจำนวน 45 วัน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน 11,925 กล่อง
โรงเรียนวัดศรีโพธาราม จำนวน 8,000 กล่อง

โดย.. กองคลัง 
 เทศบาลยางเนิ้งมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ <16/09/52>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
จ้างบุคลากรทางการแพทย์ โดยวิธีพิเศษ (581_663_581_660_non.doc) 
 สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <16/09/52>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สอบราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (580_659_nan.doc) 
 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ปิดภาคเรียนที่ 1/2552 <16/09/52>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (578_657_nan.doc)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   | 60 |   61   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com