ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ <05/03/61> อ่าน 151 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (1871_1886_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (1871_1887_voice.pdf) ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (1871_1888_rabiab.pdf) ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
รายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ (1871_1889_report.pdf) ดาวน์โหลด 16 ครั้ง 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ <05/02/61> อ่าน 151 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ (1870_1881_kamnodsamai.pdf) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (1870_1882_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (1870_1883_voice.pdf) ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (1870_1884_rabiab.pdf) ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
รายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (1870_1885_report.pdf) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ <20/11/60> อ่าน 151 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ (1843_1852_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ (1843_1853_voice.pdf) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ (1843_1854_rabiab.pdf) ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ (1843_1855_report.pdf) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ <29/09/60> อ่าน 151 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (1842_1848_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญประชุม (1842_1849_voice.pdf) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (1842_1850_rabiab.pdf) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ (1842_1851_report.pdf) ดาวน์โหลด 14 ครั้ง 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ <18/09/60> อ่าน 151 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (1841_1844_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญประชุม (1841_1845_voice.pdf) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (1841_1846_rabiab.pdf) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ (1841_1847_report.pdf) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com