ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ <26/08/63> อ่าน 20 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
หนังสือเชิญ หนังสือส่ง ระเบียบการประชุม ฯลฯ (2329_2711_rabiab welcom sent.pdf) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง


 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ <17/08/63> อ่าน 20 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (2328_2709_pragad Sent.pdf) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
รายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ (2328_2710_Report 3 - 1 -2563.pdf) ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ <08/06/63> อ่าน 79 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศฯ, หนังสือส่ง, หนังสือเชิญฯ (2304_2694_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (2304_2695_pragad Sent.pdf) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (2304_2696_Report.pdf) ดาวน์โหลด 14 ครั้ง


 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ <24/02/63> อ่าน 208 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
หนังสือส่ง เรียกประชุม,เชิญประชุม ฯลฯ (2272_2590_Sent.pdf) ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (2272_2591_pragad kamnodsamai.pdf) ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (2272_2592_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (2272_2593_Rabiab.pdf) ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (2272_2594_Report.pdf) ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ <29/11/62> อ่าน 198 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
หนังสือส่ง เรียกประชุม,เชิญประชุม ฯลฯ (2273_2595_Sent.pdf) ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (2273_2596_pragad.pdf) ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (2273_2597_Rabiab.pdf) ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ () ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com