ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการบริการสาธารณะ
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เบี้ยยังชีพ
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา


ศรีวรรณาเซรามิกส์

ผู้ผลิต: นางศรีวรรณา ธรรมเสน,นางสาวจรัสศรี ธรรมเสน
 

ลุงแก้ว โคมไฟ หรือว่าวไฟ

ผู้ผลิต: นายดวงแก้ว สุวรรณ หรือนางวันเพ็ญ สุวรรณ
 

อนงค์โคมลอย

ผู้ผลิต: นางสาวอนงค์ จิตคำ
 
 

โคมประดับ

ผู้ผลิต: นายสุทัศน์ ยะยอด
 

โรงงานเตาพระอาทิตย์

ผู้ผลิต: นายสมชาย อินทวัง หรือนางสาวจันทร์ดี อินทวัง
 

โคมไฟ SV.lighting

ผู้ผลิต: นายธันยวัฒน์ ชัยกุลเสรีวัฒน์
 
 

ร้องยาวเซรามิค

ผู้ผลิต: นางแสงหล้า เครือสาร
 

กล่องไหมสารภี

ผู้ผลิต: นายภาคภูมิ สมพานจันทร์ ,นางนงคราญ คำฟู
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

ผู้ผลิต: นางผ่องพรรณ สมสงวน
 
 

ฟาร์มเห็ดบ้านสวน

ผู้ผลิต: นายสมภัค กันธิยะ
 

กลุ่มรองเท้านินจา

ผู้ผลิต: นางสายฝน กาจุม (เจ้าของกิจการ)
 

รองเท้าพื้นเมือง ร้านลานไทย

ผู้ผลิต: นายศุภกิจ อาภรณ์หิรัญ (เจ้าของกิจการ)
 
 

ลุงสองเมือง เพ็ญเส้า (เครื่องปั้นดินเผา)

ผู้ผลิต: นายสองเมือง เพ็ญเส้า
 

บริษัทเอสประทีป เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต (ของตกแต่งบ้าน)

ผู้ผลิต: คุณสุรินทร์ เดอร์ซิงห์ (เจ้าของกิจการ)
 

บ.เชาว์ธำรงวรรธน์ เฮลท์ตี้ฟูดส์

ผู้ผลิต: เจ้าของกิจการ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ: คุณณิชารีย์ เชาว์ธำรงวรรธ์
 
 

ยายหล้าจักรสาน

ผู้ผลิต: นางหล้า บุญสูง
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มผู้ปลูกถั่วงอก)

ผู้ผลิต: นายปฏิภาณ ช่วยคุ้ม
 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านศรีโพธาราม)

ผู้ผลิต: นายบุญยง ต้นพรหม
 
 
 
     
หน้า:  | 1 |   2   3   4 

 


Copyright 2005-2021 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com