ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา


น้ำมันเขียว

ผู้ผลิต: กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 

น้ำมันเหลือง

ผู้ผลิต: กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 

ชื่นใจ๋

ผู้ผลิต: ผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 
 

พิมเสนน้ำ

ผู้ผลิต: กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 

ลูกประคบสมุนไพร

ผู้ผลิต: ควบคุมการผลิตโดย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชนแบบองค์รวมวัดต้นเหียว
 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน แบบองค์รวมวัดต้นเหียว

ผู้ผลิต: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นางวิชาดา ปัญญาธนกิจ โทรศัพท์ ๐๘๙-๔๓๓๙๕๑๓, ๐๕๓-๓๒๑๘๒๔
 
 

เฮือนสารภี

ผู้ผลิต: นางพิรานันท์ ชื่นดวง (เจ้าของกิจการ)
 

ศูนย์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง

ผู้ผลิต: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง นางสาวฉัตรแก้ว ศรีอ่างขาง โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๕๗๕๔, นายรักษ์ ติยานิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง
 

วัดกู่เสือ

ผู้ผลิต:
 
 

วัดเวฬุวัน/ วัดปันเจียง

ผู้ผลิต:
 

วัดพระนอนป่าเก็ดถี่

ผู้ผลิต:
 

วัดแสนหลวง

ผู้ผลิต:
 
 

วัดศรีโพธาราม

ผู้ผลิต:
 

วัดต้นเหียว

ผู้ผลิต:
 

วัดมงคลวนาราม/ วัดป่าแดด

ผู้ผลิต:
 
 

วัดต้นผึ้ง

ผู้ผลิต:
 

ขิง+ดอกคำฝอยผงสำเร็จรูป

ผู้ผลิต: คุณสุมิตรา วงศ์คำฟูเจริญ
 

ดอกบานชื่น

ผู้ผลิต: คุณสุมิตรา วงศ์คำฟูเจริญ
 
 
 
     
หน้า:  1   2   | 3 |   4 

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com