ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  B006
ชื่อสินค้า  บ้านลาภสารภี (อาหารพื้นเมือง)
รายละเอียด  บ้านลาภสารภีเริ่มเปิดกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเจ้าของร้านคือ นายกรกฤช ใจเที่ยง ได้มีพื้นฐานการจัดการ การศึกษา/ อบรมการทำอาหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความคิดริเริ่มเปิดร้านอาหาร ซึ่งก็เป็นอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นของตนเอง ทำให้มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ มีความถนัดในการทำอาหาร นอกจากนั้นแล้วทางเจ้าของกิจการยังมีการเพิ่มเมนูอาหาร มีการประยุกต์ดัดแปลงให้อาหารมีความหลากหลายและมีรสชาติอร่อยมากขึ้น

ทางร้านบ้านลาภสารภีได้เน้นการเลือกสรรวัตถุดิบ เครื่องปรุง ส่วนประกอบ ฯลฯ ในการปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ทำให้อาหารแต่ละเมนูมีความสดใหม่ อร่อย และได้รสชาติของอาหารพื้นเมืองอย่างแท้จริง โดยเมนูที่ขึ้นชื่อได้แก่ ลาภไก่ ยำผักบุ้งกรอบ ปลาสมุนไพร แกงคั่วไก่เมือง เป็นต้น
ราคาเริ่มตั้งแต่ ๕๐ บาทขึ้นไป

มาตรฐานที่ได้รับ : Clean Food Good Taste จากกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ผลิต  นายกรกฤช ใจเที่ยง
ติดต่อ  ๒๑/๓ หมู่ ๗ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๐๔๓๓๐๕, ๐๕๓-๙๖๓๓๐๖
อีเมล์  ราคาเริ่มตั้งแต่ ๕๐ บาทขึ้นไป
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com