ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A010
ชื่อสินค้า  ฟาร์มเห็ดบ้านสวน
รายละเอียด  ฟาร์มเห็ดบ้านสวนเริ่มทำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยการที่ผู้เป็นเจ้าของกิจการไปเข้ารับการอบรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในตอนแรกนั้นนายสมภัค กันธิยะเริ่มทำโรงเรือนเพาะเห็ดเพียง ๑ โรงเรือนเท่านั้น แต่ไม่นานก็ขยายโรงเรือนออกไปเรื่อยๆ เพราะผลผลิตไม่เพียงพอต่อตลาด การขยายโรงเรือนเพาะเห็ดผลผลิตเพิ่มขึ้น ตลาดก็กว้างขึ้น จนกระทั่งในปัจจุบันมีโรงเรือนถึง ๙ โรงเรือน เห็ดที่เพาะนั้นคือเห็ดนางฟ้า เห็ดลม ซึ่งจะส่งขายให้แม่ค้าที่ตลาดเมืองใหม่ กาดแลงหรือตลาดยางเนิ้ง

การผลิตเห็ดนางฟ้าของฟาร์มเห็ดบ้านสวนนี้จะเน้นการเพาะเอง ตั้งแต่การหาหัวเชื้อ ซึ่งเจ้าของกิจการจะเป็นผู้เลือกสรรหัวเชื้อเห็ดจากฟาร์มที่จังหวัดลำพูน (ซึ่งจะมีคุณภาพมาก) เมื่อคัดสรรหัวเชื้อแล้วก็จะอัดก้อนเอง จึงกล่าวได้ว่าทุกขั้นตอนของการเพาะเห็ดนั้น ทางเจ้าของกิจการได้เป็นผู้ทำเอง จึงทำให้เห็ดนาฟ้าของที่นี่มีคุณภาพ และปลอดภัย
ผู้ผลิต  นายสมภัค กันธิยะ
ติดต่อ  ๓๑๕ หมู่ ๔ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๘๗๖๘๘๔
   


 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com