ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A011
ชื่อสินค้า  กลุ่มรองเท้านินจา
รายละเอียด  นางสายฝน กาจุม ได้เริ่มทำรองเท้านินจาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นเพียงรับมาขายอีกต่อหนึ่ง ต่อมาบังเอิญไปพบแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบที่ขายผ้าให้แหล่งทำรองเท้า และในช่วงหน้าร้อนที่เขาไม่ทำรองเท้ากัน ทางเจ้าของกิจการจึงเกิดความคิดริเริ่ม ลองแกะผ้า ลองตัดเย็บเอง ประยุกต์ ดัดแปลงความคิดต่างๆ จนเกิดเป็นรองเท้านินจาขึ้นมา ซึ่งการตัดเย็บเองและนำไปขาย ทำให้รองเท้านินจาสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของกิจการได้ดีเลยทีเดียว

รองเท้านินจานั้นทำจากเศษผ้าพังงา ผ้าพีโอพีทซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ทำชุดประดาน้ำ ทำให้เนื้อผ้ามีความคงทน ยืดหยุ่น แข็งแรง เบาสบาย ผลิตภัณฑ์รองเท้านินจานั้นได้แก่ รองเท้าบูท รองเท้าครึ่งน่อง คัทชู รองเท้าเด็ก เป็นต้น ซึ่งทางกลุ่มรองเท้านินจาก็ได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา ฯลฯ
ผู้ผลิต  นางสายฝน กาจุม (เจ้าของกิจการ)
ติดต่อ  ๑๗๕ หมู่ ๔ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๘๒-๓๘๒๐๖๖๖
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com