ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A012
ชื่อสินค้า  รองเท้าพื้นเมือง ร้านลานไทย
รายละเอียด   เจ้าของกิจการคือ นายศุภกิจ อาภรณ์หิรัญ นั้น ได้รับช่วงต่อกิจการรองเท้าพื้นเมืองจากพี่ชายของตนที่ทำไว้ก่อนแล้ว โดยใช้ช่างฝีมือเฉพาะทางที่เคยทำรองเท้าพื้นเมืองมาทำ ซึ่งเป็นช่างที่ฝึกมาจากกรุงเทพ ได้ดำเนินกิจการนี้มาแล้วกว่า ๑๐ ปี และย้ายมาทำที่เชียงใหม่เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๓ ผลิตรองเท้าผ้าพื้นเมืองส่งขายเอง แม้จะเป็นกิจการเล็กๆ แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าของทางร้านจะเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งรายการสั่งซื้อมาให้ทางร้าน นอกจากนั้นยังทำรองเท้าส่งขายที่ตลาดไนท์บาร์ซาและถนนคนเดินท่าแพเชียงใหม่อีกด้วย จึงนับเป็นสินค้า Handmade ที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยพื้นเมืองทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นไทย และยังสร้างรายได้ให้แก่เจ้าของกิจการมากเลยทีเดียว

เป็นรองเท้าที่ใช้ในการสวมใส่ทั่วไป แต่มีจุดเด่นตรงที่ใช้วัสดุในการทำรองเท้าที่มีคุณภาพ เป็นวัสดุที่มาจากการทำมือหรือ Handmade ส่วนผ้าที่ใช้ทำรองเท้านั้นเจ้าของกิจการจะไปรับมาจากกาดหลวง ซึ่งจะเป็นผ้าพื้นเมืองที่ทำขึ้นเอง แต่ถ้าต้องการผ้าชนิดอื่นหรือผ้าที่ไม่มีในเมืองไทย ลูกค้าก็สามารถนำมาให้เพื่อที่จะนำมาทำรองเท้าได้
ผู้ผลิต  นายศุภกิจ อาภรณ์หิรัญ (เจ้าของกิจการ)
ติดต่อ  ๑๒๐ หมู่ ๕ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐, ร้านลานไทย
โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๙๕๕๐๖๘
   
 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com