ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A013
ชื่อสินค้า  ลุงสองเมือง เพ็ญเส้า (เครื่องปั้นดินเผา)
รายละเอียด   นายสองเมือง เพ็ญเส้าได้เริ่มทำเครื่องปั้นดินเผาเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากการได้เป็นศึกษาการทำเครื่องปั้นดินเผาที่อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นก็เริ่มหัดทำเองจนมีความชำนาญพอสมควร จนในปีพ.ศ. ๒๕๓๐ ก็ได้นำเครื่องปั้นดินเผาที่ตนเองทำมาหลายปี มาขายอย่างจริงจัง ในระยะแรกเครื่องปั้นดินเผาของนายสองเมืองเป็นที่รู้จักอยู่ในละแวกบ้านเท่านั้น แต่ด้วยความมีชื่อเสียง ความสวยงาม ประณีต ของเครื่องปั้นดินเผานี้ถูกเล่าขานไปปากต่อปาก ไม่นานก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น จนในปัจจุบันนี้เครื่องปั้นดินเผามีรายการสั่งซื้อจากเมืองนอก เช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ อเมริกา แคนาดา ตะวันออกกลาง เป็นต้น

จุดเด่นของเครื่องปั้นดินเผาของนายสองเมืองนั้นคือเป็นผลิตภัณฑ์ Handmade ที่ทำขึ้นเองในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดิน นวดดิน ขึ้นรูป หรือแม้กระทั่งการเผา ทุกกระบวนการนั้นทำด้วยความประณีตและตั้งใจ งานทุกชิ้นจึงละเอียดอ่อน สวยงาม และมีเอกลักษณ์คือมีชิ้นงานที่ใหญ่แต่ละเอียด งดงาม สวยใหญ่ชิ้นงานจะเน้นในการตกแต่งบ้าน อาคาร ห้อง และนิยมนำไปจัดสวน
ผู้ผลิต  นายสองเมือง เพ็ญเส้า
ติดต่อ  : ๙/๑ หมู่ ๗ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๖๒๙๗๙๑, ๐๕๓-๙๖๓๑๑๘
   


 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com