ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A014
ชื่อสินค้า  บริษัทเอสประทีป เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต (ของตกแต่งบ้าน)
รายละเอียด  บริษัทเอสประทีป เอ็กพอร์ต แอนด์ อิมพอร์ต เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๖ มีจุดประสงค์เพื่อส่งออกของตกแต่งบ้าน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเองจึงจะมีรูปแบบที่ไม่ซ้ำกับที่อื่น ตลาดรองับส่วนใหญ่จะส่งออกไปที่ประเทศอเมริกา และจะมีประเทศอื่นๆ อีกเช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ฯลฯ โดยจะรับตาม Order ที่ลูกค้าสั่งมา หรือไม่ก็จะออกแบบผลิตภัณฑ์ไปเสนอให้ลูกค้า

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านนี้คือชิ้นงานทุกชิ้นจะถูกออกแบบเองโดยช่างที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ ทำให้มีรูปแบบไม่เหมือนกับสินค้าตามตลาดทั่วไป การประยุกต์ ดัดแปลง และการคิดค้นขึ้นมาใหม่ทำให้ของตกแต่งบ้านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติ
ผู้ผลิต  คุณสุรินทร์ เดอร์ซิงห์ (เจ้าของกิจการ)
ติดต่อ  ๗ หมู่ ๗ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๑๓๕๐
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com