ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A015
ชื่อสินค้า  ฟาร์มกบลุงตั๋น
รายละเอียด  แรกเริ่มเดิมทีนั้นลุงตั๋นเป็นชาวนา เวลาปลูกข้าวตามท้องนาก็ได้สังเกตเห็นกบนาบริเวณนั้นมีจำนวนมาก จึงเกิดความคิดริเริ่มนำมาทดลองเลี้ยงขาย ประมาณพ.ศ. ๒๕๕๐ ได้สร้างฟาร์มกบลุงตั๋นขึ้นมา โดยมีบ่อเลี้ยงกบมากกว่าสิบบ่อ ในระยะแรกนั้นการทำฟาร์มกบไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกบนา ลุงตั๋นจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร และสื่อต่างๆ ได้ลองผิดลองถูกในวิธีการเลี้ยงแบบต่างๆ เป็นเวลา ๕ ปี จนในที่สุดก็ได้การเลี้ยงกบนาที่สมบูรณ์แบบ สามารถผลิตกบได้จำนวนมาก กบมีขนาดตัวที่ใหญ่ มีคุณภาพ ขายได้ราคาดี

ฟาร์มกบลุงตั๋นนั้นได้เลี้ยงกบนาโดยมีวิธีการเลี้ยงที่ศึกษามาแล้วเป็นอย่างดี มีบ่อกบมากกว่าสิบบ่อทำให้มีการแยกบ่อตามอายุของกบด้วย ทั้งนี้ทำให้ฟาร์มกบของลุงตั๋นสามารถผลิตกบนาได้จำนวนมาก เพียงพอกับความต้องการของตลาด บ่อเลี้ยงมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำสม่ำเสมอ อาหารกบมีคุณภาพ จึงมีส่วนให้กบนาที่เลี้ยงนั้น มีขนาดตัวใหญ่ น้ำหนักดี เนื้อมีคุณภาพ
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ : กบราคากิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท, ลูกอ๊อดราคา ๒ นิ้ว/ ๒ บาท
ผู้ผลิต  นายวีรยศ อูปขาว
ติดต่อ  บ้านเลขที่ ๑๙๖/๕ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๓๑๘๕๙๗
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com