ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
การทบทวนเทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
สถิติจำนวนผู้มารับบริการด้านต่างๆ
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การจัดเก็บภาษี
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ การทะเบียนพาณิชย์
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A016
ชื่อสินค้า  บ.เชาว์ธำรงวรรธน์ เฮลท์ตี้ฟูดส์
รายละเอียด  ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ: แคบหมูอบลมร้อน
แรกเริ่มนั้นครอบครัวเชาว์ธำรงวรรธน์ได้ทำอาชีพขายเนื้อหมูตามเขียงหมู เห็นว่ามีหนังหมูเหลือจึงนำมาทำแคบหมูเหมือนเจ้าอื่นๆทั่วๆไป แต่ได้เล็งเห็นว่าแคบหมูที่ว่านี้มีไขมันสูง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความต้องการที่อยากจะเห็นชาวยางเนิ้งมีสุขภาพที่ดี ได้กินของดีๆ ทำให้เกิด “แคบหมูอบลมร้อน” ขึ้น ภายใต้บริษัท เชาว์ธำรงวรรธน์ เฮลท์ตี้ฟูดส์ โดยเปิดเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เจ้าของกิจการเองก็ได้ศึกษาวิธีการทำจากหน่วยงานของสกว. ศึกษาจากอาจารย์อรทัย บุญทะวงศ์ จากสถาบันเทคโนโลยีราขมงคลลำปาง จากการศึกษาและการทำวิจัยมาเป็นอย่างดี ทำให้แคบหมูอบลมร้อนของของที่นี่ เป็นแคบหมูสไตล์ใหม่ที่รวมความทันสมัยเข้ากับความเป็นท้องถิ่นได้อย่างลงตัว ตอบสนองกระแสรักสุขภาพของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดี

แคบหมูอบลมร้อนของบริษัท เชาว์ธำรงวรรธน์ เฮลท์ตี้ฟูดส์ เป็นแคบหมูที่ไม่ใช้น้ำมันในการทำให้สุก แต่ใช้กรรมวิธีต้มและอบ จึงช่วยรีดไขมันหมูออกไปได้จำนวนหนึ่ง ทำให้ปริมาณไขมันในแคบหมูลดลงไปถึง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ จึงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Low Fat ที่ถูกหลักอนามัย เพราะได้ผ่านการวิจัยจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาด รูปแบบผลิตภัณฑ์สวย สะดุดตา แปลกใหม่ เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพอย่างยิ่ง
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ถุงเล็ก ๓๕ บาท, กลาง ๕๐ บาท, ใหญ่ ๑๐๐ บาท
ผู้ผลิต  เจ้าของกิจการ/ผู้ได้รับมอบอำนาจ: คุณณิชารีย์ เชาว์ธำรงวรรธ์
ติดต่อ  บ้านเลขที่ ๒๐๒/๗ หมู่ ๓ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๕๙๑๖๒๗, ๐๘๔- ๑๗๔๙๑๓๓
   
 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com